Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata. Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Utrata prawa jazdy na 3 lata lub dłużej. Możliwości złagodzenia wyroku

Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata, a możliwości złagodzenia wyroku. W tym wpisie postaram się opisać istotę problemu. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas nie musi mieć charakteru bezwzględnego. Jeżeli zabrano nam prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu na 3 lata, nie musi to oznaczać, że nie odzyskamy dokumentu wcześniej. Wiele w tym zakresie zmieniła nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z 20 marca 2015 r., która weszła w życie 18 maja 2015 r.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata, czy istnieją jakieś odstępstwa?. Zgodnie z art. 182a ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy: “jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego (dożywotnio) przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (…) jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.” Z wyżej wymienionego przepisu wynika, że po nowelizacji wprowadzono możliwość złożenia przez skazanego wniosku do Sądu o wydanie postanowienia, dotyczącego pewnego rodzaju przekształcenia zakazu, który w praktyce będzie się sprowadzał do tego, iż skazany będzie mógł prowadzić wyłącznie auta, wyposażone w blokadę alkoholową.

Czym jest blokada alkoholowa?

Definicja blokady alkoholowej znalazła swoje miejsce w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 84 tego aktu blokada alkoholowa to “urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.” W praktyce blokada alkoholowa to wydatek rzędu kilkuset złotych brutto. Dodatkowo urządzenie trzeba kalibrować raz na 12 miesięcy, co również generuje pewien koszt i stanowi niemałą uciążliwość. Czy naprawdę nie da się z nią jeździć po alkoholu? Nie, ponieważ blokada połączona jest z zapłonem. Kierowca każdorazowo, chcąc uruchomić pojazd, musi poddać się kontroli trzeźwości.

Więcej o blokadzie alkoholowej można przeczytaj w tym artykule.

Czy nowelizacja dotyczy również skazanych przed 18 maja 2015 r.?

Należałoby się zatem zastanowić, czy osoby skazane przed 18 maja 2015 r. również mogą skorzystać z przywileju “złagodzenia” środka karnego. Zgodnie z art. 6 nowelizacji wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 k.k. stosuje się art. 182a k.k.w. jeżeli środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o blokadę alkoholową lub ściślej mówiąc zamianę środka karnego w postaci całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na środek karny w wersji umożliwiającej prowadzenie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową, należy złożyć do właściwego sądu, czyli tego, który uprzednio wydał wyrok skazujący nietrzeźwego kierowcę. Orzeczenie sądu nie ma charakteru obligatoryjnego, a zatem może on odmówić zamiany środka karnego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (należy je złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia lub doręczenia go skazanemu, jeżeli nie był obecny na rozprawie).

Zmiana zakazu to nie zniesienie zakazu.

Co również istotne, możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową to nie zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale po prostu zmiana formy tego środka karnego. Zgodnie z art. 182a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego – Sąd może uchylić wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Taka sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

Kontakt 24h

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Przeczytaj również o ponownym egzaminie na prawo jazdy.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557)
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541)
K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2017, s. 867 – 890

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *