Zabrane prawo jazdy za alkohol. Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Kary za jazdę po alkoholu – co nam grozi?

Rodzaj kary, jakiej możemy się spodziewać za jazdę po alkoholu zależny jest od stanu, w jakim się znajdujemy. Jeżeli badanie alkomatem wykaże stan po spożyciu alkoholu, nasze działanie zostanie potraktowane jak wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń. Prawo jazdy może zostać nam wówczas odebrane na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Jeszcze poważniejsze konsekwencje niesie za sobą jazda w stanie nietrzeźwości – wówczas odpowiadamy za przestępstwo i możemy stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata.

Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?

Kiedy kontrola drogowa wykaże, że prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu, nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez wykonującego swoje obowiązki policjanta. To, co następnie się z nim stanie zależy od klasyfikacji czynu. Jeżeli odpowiadamy za wykroczenie, nasz dokument trafi do sądu, jeżeli popełniliśmy przestępstwo – do prokuratury. Dzieje się to w terminie nie dłuższym niż siedem dni od momentu jego zatrzymania. Policjant, który odbiera nam prawo jazdy, wręcza nam także odpowiednie pokwitowanie, które jednak nie uprawnia do dalszego prowadzenia pojazdu. Jeżeli prowadzimy już po odebraniu nam dokumentu, łamiemy art. 244 kk i tym samym narażamy się na odpowiedzialność karną za jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów.

Sprawa w sądzie – jak walczyć o odebrane prawo jazdy?

Po otrzymaniu naszego prawa jazdy sąd lub prokuratura mają dokładnie czternaście dni na wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu lub zwrocie. Jeszcze zanim owo postanowienie zostanie wydane zaleca się wysłanie do odpowiedniego organu pisma, w którym podnosimy wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawianej przez policję.  Wskazujemy w ten sposób na brak podstaw do zatrzymania. Jeżeli sąd lub prokuratura wydadzą jednak postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, mamy dokładnie siedem dni na jego zaskarżenie.

Jeżeli zdecydujemy się na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, należy zawrzeć w nim zakwestionowanie zasadności tej decyzji. Można motywować to wieloma różnymi zarzutami w zależności od sytuacji – wadliwością urządzenia pomiarowego, nieprawidłowymi warunkami, w jakich pomiar został przeprowadzony, ewentualnie błędem pomiaru. Najlepiej jednak skonsultować sytuację z adwokatem, który najlepiej oceni sytuację i możliwe rozwiązania. Sprawdź, jak wygląda postępowanie karne.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zażalenie powinno być wniesione do sądu rejonowego, który wydał postanowienie. Jeżeli natomiast wydała je prokuratura, zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na obszar toczącej się sprawy.

Jeżeli sąd rejonowy rozpatrzy nasze zażalenie pozytywnie, prawo jazdy zostanie nam zwrócone. Jeżeli jednak decyzja będzie negatywna, nie możemy się od niej odwołać, ponieważ jest prawomocna. Warto jednak zaznaczyć, że kierowca ma prawo złożyć kolejne zażalenie, jeżeli pojawią się nowe – nieuwzględnione wcześniej okoliczności, które mogłyby wpłynąć na sprawę. Wówczas każde kolejne postanowienie o oddaleniu wniosku może być zaskarżane.

Zatrzymanie prawa jazdy – co zwiększa nasze szanse?

Jeżeli zostaniemy przyłapani na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, możemy być pewni, że nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policję. Jest to właściwie standardowa procedura, dlatego warto być gotowym na walkę o odzyskanie dokumentu już na samym początku.

Czy jest coś, co zwiększa nasze szanse? Przede wszystkim warto działać szybko. Kluczem jest dobra argumentacja i głęboka oraz aktualna wiedza na temat tego, jakie prawa i możliwości przysługują kierowcy w takiej sytuacji. Dlatego najszybciej jak to tylko możliwe warto skontaktować się z profesjonalną pomocą prawną. Pomoże to zmaksymalizować szansę na odzyskanie prawa jazdy, ale także zminimalizować możliwość poniesienia innych konsekwencji jazdy po alkoholu. Jeżeli w naszej krwi w trakcie kontroli trzeźwości znajduje się ponad pół promila alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy może być naszym najmniejszym problemem. Pozostałe kary za to przestępstwo to ogromna grzywna – do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Pomoc prawnika w takiej sytuacji jest więc nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna.

Utrata prawa jazdy na 3 lata lub dłużej. Możliwości złagodzenia wyroku

Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata, a możliwości złagodzenia wyroku. W tym wpisie postaram się opisać istotę problemu. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas nie musi mieć charakteru bezwzględnego. Jeżeli zabrano nam prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu na 3 lata, nie musi to oznaczać, że nie odzyskamy dokumentu wcześniej. Wiele w tym zakresie zmieniła nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z 20 marca 2015 r., która weszła w życie 18 maja 2015 r.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata, czy istnieją jakieś odstępstwa?. Zgodnie z art. 182a ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy: “jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego (dożywotnio) przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (…) jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.” Z wyżej wymienionego przepisu wynika, że po nowelizacji wprowadzono możliwość złożenia przez skazanego wniosku do Sądu o wydanie postanowienia, dotyczącego pewnego rodzaju przekształcenia zakazu, który w praktyce będzie się sprowadzał do tego, iż skazany będzie mógł prowadzić wyłącznie auta, wyposażone w blokadę alkoholową. Więcej o blokadzie alkoholowej można przeczytaj w tym artykule.  

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o blokadę alkoholową lub ściślej mówiąc zamianę środka karnego w postaci całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na środek karny w wersji umożliwiającej prowadzenie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową, należy złożyć do właściwego sądu, czyli tego, który uprzednio wydał wyrok skazujący nietrzeźwego kierowcę. Orzeczenie sądu nie ma charakteru obligatoryjnego, a zatem może on odmówić zamiany środka karnego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (należy je złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia lub doręczenia go skazanemu, jeżeli nie był obecny na rozprawie).

Zmiana zakazu to nie zniesienie zakazu.

Co również istotne, możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową to nie zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale po prostu zmiana formy tego środka karnego. Zgodnie z art. 182a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego – Sąd może uchylić wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Taka sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

 

Kontakt 24h

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Przeczytaj również o ponownym egzaminie na prawo jazdy. Bibliografia: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541) K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2017, s. 867 – 890

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *