Wniosek o umorzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

0
(0)

Zostało Ci odebrane prawo jazdy, ale nie wyobrażasz sobie, jak można bez niego funkcjonować? Zastanawiasz się czy można jakoś temu zaradzić?

O tym, jakie są możliwości uporania się z taką sytuacją dowiesz się w tym artykule.

Zakaz prowadzenia pojazdów – obecny stan prawny

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy sytuacji, w której na skutek zajścia okoliczności o których mowa w art. 42 kodeksu karnego zostaje nam odebrane prawo jazdy bądź utracimy możliwość uzyskania takich uprawnień w określonym czasie. W zależności od sytuacji czas, w którym będziemy pozbawieni legalnego prowadzenia pojazdów mechanicznych może być różny.

Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 § 1 k.k.) odnosi się do sytuacji, w których z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu może zagrażać ogólnemu bezpieczeństwu w komunikacji, czyli osobę skazaną cechuje np. brak umiejętności prowadzenia pojazdu, rażące nieprzestrzeganie podstawowych zasad ostrożności, choroba uniemożliwiająca prowadzenie pojazdu, podeszły wiek istotnie wpływający na zdolności koncentracji. Zakaz może zostać zastosowany wobec „osoby uczestniczącej w ruchu”, a zatem nie tylko kierowcy pojazdu, ale też pieszego, czy rowerzysty i dotyczyć prowadzenia pojazdów „określonego rodzaju”. Okres na jaki sąd może orzec taki zakaz wynosi średnio od roku do 15 lat.

Natomiast obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów odnosi się do przypadków uregulowanych w:

 • art. 42 § 2 k.k. – obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas;
 • art. 42 § 3 k.k. – obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzekany dożywotnio w przypadku:

– poważnych następstw przestępstwa komunikacyjnego w postaci śmierci innej osoby lub jej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

– wykrycia u sprawcy zdarzenia stanu nietrzeźwości (zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila we krwi, lub powyżej 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza), obecności środków odurzających,

– zbiegnięcia sprawcy z miejsca zdarzenia;

 • art. 42 § 4 k.k. – obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzekany dożywotnio (o charakterze bezwzględnym – w tym przypadku sąd w żadnym wypadku nie może odstąpić od jego orzeczenia).

W przypadku zakazów o charakterze obligatoryjnym granice czasowe, w jakich można pozbawić uprawnień wynoszą od 3 do 15 lat, za wyjątkiem sytuacji, gdy zakaz zostanie orzeczony dożywotnio.

W jakich przypadkach można umorzyć zakaz prowadzenia pojazdów?

Warunkowe umorzenie zakazu prowadzenia pojazdów jest dopuszczalne, gdy zostaną spełnione przesłanki określone w art. 66 § 1 i 2 k.k. A więc sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne gdy:

 • istnieje nieznacząca wina i szkodliwość społeczna czynu,
 • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy jak i jego warunki osobiste, przeszła niekaralność za przestępstwo umyślne stwarzają podstawy by uznać, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, w której sprawca przestępstwa zagrożony jest karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku pomyślnego warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca otrzymuje okres próby standardowo zaczynający się od momentu uprawomocnienia orzeczenia i wynoszący od roku do 3 lat.

Przeczytaj też informacje na temat jazdy po alkoholu.

Termin i sposób złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania powinien mieć formę pisemną. Należy w nim opisać okoliczności, które przemawiają za tym, że Twoja sytuacja spełnia przesłanki wyszczególnione w art. 66 § 1 i 2 k.k A zatem przykładowo możesz przedstawić dokumenty wskazujące na Twoją dotychczasową nienaganną postawę społeczną (np. udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych etc.), krótki dystans, jaki pokonałeś w stanie nietrzeźwości i niską zawartość alkoholu, późną porę i niskie natężenie ruchu, sytuację zawodową i rodziną, którą taki wyrok może Ci skomplikować.

Najlepiej taki wniosek złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego w Prokuraturze. Jeśli jednak Prokuratura skieruje sprawę do sądu warto taki wniosek ponownie złożyć w sądzie.

Pamiętaj jednak, że samemu ciężko poradzić sobie w tak zawiłych sprawach, dlatego też warto uprzednio przedyskutować swój stan faktyczny z kancelarią prawną.





  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *