Różnice pomiędzy aresztem a zatrzymaniem w kontekście jazdy po alkoholu i jazdy po narkotykach

Różnice pomiędzy aresztem a zatrzymaniem w kontekście jazdy po alkoholu i jazdy po narkotykach

Jazda po alkoholu lub pod wpływem narkotyków niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje karne. Spowodowanie wypadku w tym stanie może wiązać się nawet z koniecznością poniesienia kary pozbawienia wolności. Przestępstwo to jest zatem surowo sankcjonowane, a osoba je popełniająca jest takim samym przestępcą jak mordercy czy gwałciciele. Prawdopodobnie różni ją jedynie długość “odsiadki”. W tym kontekście należy zatem pamiętać o dwóch istotnych instytucjach prawa karnego – zatrzymaniu i areszcie tymczasowym.

Czym jest zatrzymanie?

Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: “Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym, (…) jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi”.

 

Zatrzymanego należy od razu pouczyć o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Co do zasady, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania podejrzany nie zostanie przekazany do dyspozycji Sądu, należy go zwolnić.

Czym jest areszt?

Z kolei instytucja tymczasowego aresztowania została uregulowana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z art. 207 tego aktu “wykonanie tymczasowego aresztowania służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego”. Tymczasowe aresztowanie odbywa się w aresztach śledczych. Decyzję o umieszczeniu podejrzanego lub oskarżonego w areszcie podejmuje Sąd. Przy czym z góry określa czas tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanie a tymczasowy areszt

W kontekście jazdy po alkoholu albo jazdy pod wpływem narkotyków, możemy się spotkać zarówno z zatrzymaniem, jak i tymczasowym aresztowaniem. Obie instytucje bowiem mogą zostać zastosowane do tego rodzaju przestępstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *