Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo wglądu do akt sprawy?

0
(0)

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo wglądu do akt sprawy?

Możliwość przeglądania akt sprawy karnej jest niezwykle ważnym uprawnieniem i leży w interesie każdej osoby podejrzanej i oskarżonej. Z akt sprawy możemy bowiem dowiedzieć się, jakich ustaleń dokonała Policja lub prokuratura, co nam grozi i w jaki sposób przygotować odpowiednią linię obrony.

Komu przysługuje prawo do przeglądania akt?

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego: “stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Informacje o aktach sprawy mogą być udostępnione także za pomocą systemu teleinformatycznego, jeżeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie.” Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy można również uzyskać odpłatnie kopie dokumentów z akt sprawy.

Kiedy przysługuje prawo do przeglądania akt?

Podejrzanemu/oskarżonemu prawo do przeglądania akt przysługuje co do zasady na każdym etapie postępowania. Istnieją pewne ograniczenia w odniesieniu do postępowania przygotowawczego, bowiem w tym przypadku podejrzany posiada takie uprawnienie, o ile nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Informacje niejawne – tajne, ściśle tajne

Zgodnie z art. 156 ustawy – Kodeks postępowania karnego jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności “tajne” lub “ściśle tajne”, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Z kolei uwierzytelnionych odpisów i kopii nie wydaje się w ogóle, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Warto wykorzystać swoje uprawnienie do przeglądania akt sprawy, żeby nie umknęło nam nic, co może być istotne w kontekście przygotowania odpowiedniej linii obrony. W toku postępowania przygotowawczego, czy później sądowego, do akt trafi bowiem wiele dowodów i uzupełniających dokumentów.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *