Co grozi za jazdę hulajnogą elektryczną po alkoholu w 2023

4.7
(21)

Zmiany w przepisach po 20 maja 2021- hulajnogi.

Z dniem 20 maja 2021 roku weszły w życie, opublikowane 19 kwietnia w Dzienniku Ustaw, nowe przepisy dotyczące jazdy na hulajnodze. Zgodnie z legatem hulajnoga elektryczna jest pojazdem o napędzie elektrycznym, dwuosiowym, bez siedzenia i pedałów. Ponadto według zapisu powyższego przepisu konstrukcja pojazdu dopuszcza jazdę tylko i wyłącznie przez jednego kierującego, a dopuszczalna prędkość maksymalna hulajnogi może wynosić 20 km/h.

Treść zapisu wskazuje jednoznacznie, że pojazdem tego typu nie można przewozić pasażerów, ani transportować zwierząt czy ładunków. Ponadto dalsza część przepisu wprowadza zasadę dopuszczającą poruszanie się hulajnogą tylko i wyłącznie po ścieżkach rowerowych lub drogach dla rowerów. Ponadto kierujący hulajnogą i poruszający się po drodze dla pieszych i rowerzystów jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym.

Istotny jest również zapis informujący, że poruszanie się hulajnogą po chodniku jest dopuszczalne tylko z prędkością dostosowaną do prędkości pieszych. Dodatkowo przepis uwzględnia jazdę hulajnogą po chodniku w sytuacji, gdy chodnik” jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów”. Oznacza to, że w sytuacji, w której ograniczenia nie pozwalają na poruszanie się po jezdni, z prędkością powyżej 30 km/h, jazda elektryczną hulajnogą jest dozwolona tylko po ulicy.

Ponadto według nowych przepisów do prowadzenia hulajnogi będą uprawnione osoby dorosłe. Natomiast w przypadku dzieci minimalny wiek prowadzącego hulajnogę wynosi 10 lat. Ponadto nieletni użytkownik musi posiadać kartę rowerową, ewentualnie prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Zgodnie z nowelizacją, dzieci poniżej 10 roku życia mogą użytkować hulajnogę jedynie w strefie zamieszkania i to pod kontrolą osoby dorosłej.

Wysokość kar za jazdę hulajnogą elektryczną po alkoholu

Nowe przepisy określają również wysokość kar finansowych za łamanie przepisów. I tak:

 • Za jazdę po chodniku z prędkością większą od ruchu pieszych i nieustępowanie pierwszeństwa obowiązuje kara nagany oraz grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

Ponadto nowelizacja wyraźnie wprowadza zakaz prowadzenia hulajnóg w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub środka działającego jak alkohol.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów- kara nieoznaczająca całkowitej utraty prawa jazdy.

Oznacza to, że osoba, która złamie zakaz, będzie odpowiadać z art.87 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto może zostać ukarana karą grzywny i aresztu. Nie utraci jedynie prawa jazdy. Jednakże sąd może orzec wobec takiej osoby zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 36 miesięcy. Wszelkie wątpliwości w tym wątku rozwiewa na stronie: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/wreszcie-odpowiedzialnosc-z-tytulu-nietrzezwosci-kierujacych-hul ekspert do spraw brd, były policjant i naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, pan Jacek Mnich.

Inne konsekwencje wynikające z jazdy na e- hulajnodze po alkoholu.

Za prowadzenie hulajnogi w stanie po spożyciu alkoholu należy się liczyć z karą:

 •  mandatu w wysokości od 300 zł do 500 zł.
 • Wspomnianą powyżej karą grzywny, która może wynosić od 20 zł do 5000 zł.
 • Karą aresztu w wysokości 14 dni i zakazem prowadzenia hulajnogi.

Natomiast przy prowadzeniu hulajnogi w stanie nietrzeźwości można zostać ukaranym:

 • przez policję mandatem w wysokości 500 zł
 • lub wyrokiem sądu grzywną od 50 zł do 5000 zł, a nawet 30- dniowym aresztem i zakazem prowadzenia hulajnogi.

Dodatkowo treść przepisu uprawnia policję do uniemożliwienia nietrzeźwemu użytkownikowi dalszej jazdy. Wiąże się to z koniecznością odholowania pojazdu i obciążeniem użytkownika kosztami w wysokości 123 zł za odprowadzenie pojazdu i kwotą 23 zł za każdy dzień przechowywania pojazdu.

Ważnym zapisem jest również fakt, iż do przeprowadzania kontroli drogowej zostali uprawnieni także funkcjonariusze straży miejskiej.

Ważna wskazówka.

Jazda “na podwójnym gazie” jakimkolwiek pojazdem mechanicznym jest bezsprzecznie zawsze karygodna bez względu na okoliczności. Jednakże rozwiązaniem, które może stanowić złagodzenie kary, jest decyzja o przyjęciu mandatu od funkcjonariusza oczywiście pod warunkiem, że zawartość alkoholu we krwi nie wychodzi poza stan po użyciu alkoholu, czyli nie przekracza 0,5 ‰. Całość kary zamknie się wówczas w grzywnie bez większych konsekwencji, o których mógłby zadecydować sąd.

Warunkowe umorzenie postępowania a jazda po alkoholu na hulajnodze elektrycznej

Jazda jakimkolwiek pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu jest jak najbardziej bulwersująca i bezsprzecznie zasługuje na ukaranie prowadzącego pojazd. Jednakże sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec użytkownika, który załamał przepis. Jest to możliwe, ale tylko w przypadku, gdy sprawca szczerze żałuje swojego postępowania, a jego dotychczasowe postępowanie nie budzi wątpliwości co do możliwości ponownego złamania przepisów. Ponadto warunkiem koniecznym do umorzenia sprawy jest nieznaczna wina i niewielka szkodliwość społeczna czynu. Dodatkowo o warunkowe umorzenie można wystąpić tylko w przypadku, gdy poziom alkoholu we krwi nie przekracza 1 ‰.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania należy się liczyć z okresem próby, który wynosi od jednego roku do lat trzech.

Kiedy stan nietrzeźwości, a kiedy stan po użyciu alkoholu przy jeździe hulajnogą

Ponieważ z orzecznictwa sądowego wyraźnie wynika, że hulajnoga elektryczna zaliczana jest do pojazdów mechanicznych. Zatem “jazda na podwójnym gazie” może być rozpatrywana w dwóch wersjach.

Pierwsza z nich dotyczy jazdy w stanie po użyciu alkoholu, co podlega wykroczeniu, ale nie stanowi jeszcze przestępstwa. W takiej sytuacji sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów z wykazem rodzajów pojazdów, których dotyczy zakaz i wskazaniem okresu jego obowiązywania.

Druga możliwość natomiast dotyczy prowadzenia e- hulajnogi w stanie nietrzeźwości. Jest to czyn klasyfikowany jako przestępstwo i podlega pod zapisy Kodeksu karnego zawarte w art. 178 a. W takim przypadku sąd z reguły orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, ewentualnie pojazdów określonego rodzaju.

Oznacza to, że przy łagodnym wyroku sąd może zakazać prowadzenie hulajnóg. Z kolei przy zaostrzonej karze zakaz może dotyczyć prowadzenia pojazdów mechanicznych z samochodami włącznie.

Przy czym zgodnie z treścią art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu ma miejsce wówczas, gdy:

 • stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰,
 • lub jego poziom w wydychanym powietrzu wynosi pomiędzy 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3.

Mniejsza ilość wykrytego alkoholu nie stanowi czynu zabronionego przepisami prawa.

Z kolei stan nietrzeźwości ma miejsce,

 •  gdy poziom alkoholu we krwi przekracza 0,5‰
 •  lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi ponad 0,25 mg w 2 dm3 wydychanego powietrza.

Dokładnie definiują to zapisy dostępne na stronie: https://sopot.policja.gov.pl/m12/ruch-drogowy/stan-nietrzezwosci/60942,Stan-nietrzezwosci-i-stan-wskazujacy-na-spozycie-alkoholu.html.

Uregulowania prawne dotyczące jazdy po spożyciu alkoholu w wybranych krajach na terenie UE.

 • W Polsce dopuszczalny limit alkoholu we krwi dla prowadzących pojazdy mechaniczne wynosi 0,2‰
 • We Włoszech panują bardziej liberalne normy, które dopuszczają limit w wysokości 0,5 promila.
 • W Austrii w przypadku niedoświadczonych kierowców i kierowców zawodowych obowiązuje limit 0,1‰. Natomiast dla pozostałych kierowców limit został ustalony na 0,5‰.
 • W Belgi limit alkoholu we krwi dla niedoświadczonych kierowców wynosi 0,5 promila. Dla kierowców zawodowych 0,2‰. I dla pozostałych kierowców- 0,5‰.
 • W Danii i Finlandii dozwolona norma wynosi dla wszystkich kierowców 0,5 promila.
 • W Estonii – 0,2‰
 • We Francji granica dla niedoświadczonych kierowców została ustalona na poziomie 0,2‰. Natomiast dla kierowców zawodowych i pozostałych- 0,5‰.

Do najbardziej restrykcyjnych państw należą Czechy, Rumunia oraz Węgry. W krajach tych dopuszczalny poziom alkoholu we krwi w trakcie prowadzenia pojazdów jest równy 0.

Kary finansowe za jazdę pod wpływem w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Z kolei najsurowsze kary za jazdę “na podwójnym gazie” obowiązują na Malcie. Wprawdzie dozwolony poziom alkoholu wynosi aż 0,8‰, jednakże po przekroczeniu limitu kary finansowe rozpoczynają się od kwoty 1200 euro.

Wysokie kary obowiązują także w krajach skandynawskich. Przykładowo w Finlandii kara finansowa za jazdę po alkoholu wynosi w przeliczeniu na złotówki aż 15 tysięcy zł.

Statystyki wypadków z udziałem prowadzących hulajnogi w Polsce i wybranych krajach UE.

Po wejściu w życie zmian w przepisach dotyczących jazdy na hulajnogach elektrycznych, prowadzący e- hulajnogi byli uczestnikami 132 wypadków i 256 kolizji drogowych. Śmierć poniosły 2 osoby. 137 zostało rannych.

Natomiast u naszych zachodnich sąsiadów pomiędzy styczniem a wrześniem 2021 roku miało miejsce 1570 wypadków spowodowanych przez użytkowników elektrycznych hulajnóg. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 7 osób. Natomiast 269 zostało ciężko rannych, a 1096 odniosło lekkie obrażenia.

Z kolei we Francji w wyniku wypadków z udziałem użytkowników e- hulajnóg poszkodowanych zostało aż 25 tysięcy amatorów jazdy na hulajnogach. Z czego ponad 90% stanowiły dzieci.

Wnioskując z powyższych danych, liczba wypadków dotycząca dzieci jeżdżących na e -hulajnogach, jest najbardziej zatrważająca, o czym informuje portal: https://brpd.gov.pl/2022/09/20/dzieci-gina-na-hulajnogach-rzecznik-alarmuje-trzeba-zmienic-przepisy/.

 

Hulajnogi elektryczne zostały stworzone przez ludzi dla ludzi. Jednakże są to pojazdy, którymi prowadzący włączają się do ruchu drogowego. Oznacza to, że użytkowników hulajnóg podobnie jak pozostałych użytkowników dróg obowiązują przepisy ruchu drogowego. Ponadto mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo własne i innych zawsze należy pamiętać, że hulajnoga to też pojazd.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *