Badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy na 6 miesięcy

Ważnym elementem w odzyskaniu uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest pomyślne przejście badań lekarskich. Kiedy są one konieczne? W jaki sposób się je przeprowadza? O tym kilka słów w artykule poniżej.

Kto musi się poddać badaniu?

Zgodnie z art. 82 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu. Takie reguły obowiązują między innymi tych, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo, art. 99 ustawy wskazuje, że osoba która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, będzie również musiała obligatoryjnie poddać się badaniu lekarskiemu.

Kto może przeprowadzić badanie?

Badania psychologiczne kierowców mogą przeprowadzać uprawnieni psycholodzy, w pracowni prowadzonej przez: przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną lub jednostkę sektora finansów publicznych. Uprawnionym psychologiem jest natomiast osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów. Z kolei klasyczne badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza, specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie, a do tego nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz jest wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Przebieg badania

Uprawniony psycholog w toku badania oceni poziom sprawności psychicznej kierowcy, który w konsekwencji pozwoli na uzyskanie uprawnienia. Na sprawność psychiczną kierowcy składają się cztery różne elementy – wiedza (przede wszystkim z zakresu przepisów ruchu drogowego), umiejętności i wprawa w prowadzeniu pojazdu, motywacja i postawy (idące w kierunku bezpiecznego prowadzenia pojazdu, bez zachowań agresywnych i lekceważących w odniesieniu do innych uczestników ruchu), a także predyspozycje do prowadzenia pojazdu (obejmujące w szczególności cechy „dobrego kierowcy”, umożliwiające bezpieczną jazdę). Klasyczne badania lekarskie odnoszą się natomiast do sfery stricte medycznej i sprawdza się kondycję organizmu kierowcy.

Wynik badania

Uprawniony psycholog oraz uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania wydaje osobie badanej orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Osoba badana, która nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić (w ciągu 14 dni) z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *