Badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy

3
(5)

Ważnym elementem w odzyskaniu uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest pomyślne przejście badań lekarskich. Kiedy są one konieczne? W jaki sposób się je przeprowadza? O tym kilka słów w artykule poniżej.

Kto musi się poddać badaniu po zatrzymaniu prawa jazdy na 6 miesięcy? Kto może przeprowadzić badanie psychologiczne kierowców? Czy badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy po użyciu alkoholu są obowiązkowe? Ile takie badania kosztują? Tego dowiesz się z wpisu.

Kto musi się poddać badaniu lekarskiemu po zabraniu prawa jazdy?

Po zatrzymaniu jazdy należy poddać się dwóm rodzajom badań: tzw. lekarskim klasycznym (gdzie lekarz stwierdza czy stan naszego zdrowia pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych) oraz psychologicznym. Zgodnie z art. 82 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu. Kogo dotyczy ten obowiązek?

  • osoby, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • osoba, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • osoby, które przekroczyły limit 24 punktów karnych.

Na badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy należy się zgłosić w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na takie badanie, a w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie przedstawić staroście odpowiednie orzeczenie lekarskie lub/i psychologiczne. W przypadku jazdy samochodem pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, skierowanie na badanie następuje na podpisu odpisu wyroku, który wysyła sąd. Decyzje o skierowaniu na badania wydaje starosta na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.

Przeczytaj również o odzyskiwaniu prawa jazdy.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu – badania

Badania psychologiczne kierowców mogą przeprowadzać uprawnieni psycholodzy, w pracowni prowadzonej przez: przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną lub jednostkę sektora finansów publicznych. Uprawnionym psychologiem jest natomiast osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

Z kolei klasyczne badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza, specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie, a do tego nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz jest wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Jak wyglądają badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy?

Klasyczne badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy sprawdzają kondycję organizmu kierowcy. W przypadku zatrzymania prawa jazdy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pobierany jest mocz oraz krew, na podstawie których robi się między innymi tzw. próby wątrobowe, które sprawdzają stopień uszkodzenia wątroby. Badanie lekarskie kosztuje 200 zł.

Uprawniony psycholog w toku badania oceni poziom sprawności psychicznej kierowcy, który w konsekwencji pozwoli na uzyskanie uprawnienia. Na sprawność psychiczną kierowcy składają się cztery różne elementy – wiedza (przede wszystkim z zakresu przepisów ruchu drogowego), umiejętności i wprawa w prowadzeniu pojazdu, motywacja i postawy (idące w kierunku bezpiecznego prowadzenia pojazdu, bez zachowań agresywnych i lekceważących w odniesieniu do innych uczestników ruchu), a także predyspozycje do prowadzenia pojazdu (obejmujące w szczególności cechy „dobrego kierowcy”, umożliwiające bezpieczną jazdę). Jeżeli prawo jazdy zostało odebrane za jazdę pod wpływem alkoholu, zadaniem psychologa będzie stwierdzenie czy alkohol nie jest w życiu kierowcy źródłem problemów i czy istnieje szansa na ponowne popełnienie takiego czynu zabronionego. Za badania psychologiczne należy zapłacić 150 zł.

Na badania lekarskie i psychologiczne należy przyjść zdrowym, wyspanym i wypoczętym. Na 48 godzin przed badaniem nie powinno się pić alkoholu, a bezpośrednio przed badaniami palić papierosów. Badania krwi przeprowadzane są na czczo, dlatego w dniu badania nie powinno się spożywać żadnych posiłków ani pić słodkich napojów. Na badanie lekarskie należy zabrać ze sobą aktualnie używane okulary, a w przypadku stosowania soczewek kontaktowych pojemnik. Osoby przyjmujące leki, powinny zabrać ze sobą opakowania tych leków.

Wynik badania lekarskiego po utracie prawa jazdy – czy możemy się odwołać?

Uprawniony psycholog oraz uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania wydaje osobie badanej orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Osoba badana, która nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić (w ciągu 14 dni) z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Masz dodatkowe pytania? Przeczytaj więcej w naszym poradniku.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 15)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2018 poz. 970)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

3 myśli na “Badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy

  1. Witam,
    Zatrzymano mi prawo jazdy 20.12.2019 za 0.12 mg. Policja skierowała wniosek do sądu o dobrowolne poddanie się karze zatrzymania prawa jazdy na 6 mniesięcy i grzywnie 1300pln. W lutym dostałem pismo z sądu że przychyla się do wniosku. W piśmie nie ma żadnej informacji o dacie zakończenia kary, mandacie karnym. Kiedy również mogę się spodziewać otrzymania skierowania na badania przez starostę?

  2. Witam
    W 213 roku zabrano mi prawo jazy na rok do sierpnia 214 r. W 216 r. Urząd w Gdańsku wysłał mi skierowanie na badania lekarskie. Nie dotarły do mnie z powodu wiecznych problemów z pocztą (nie dostarczono mi awizo). W roku 2018 wrzesień za jazdę na tzw. kacu sąd zatrzymał mi prawo jazdy na rok. Gdy poszedłem po odbiór prawa jazdy, dowiedziałem się o konieczności zrobienia badań lekarskich i kursie reedukacyjnym. Znów zawiodła poczta, nie otrzymałem korespondencji. Pani urzędniczka uaktualniła daty na skierowaniach, które wróciły do urzędu i wysłała mnie na badania. W listopadzie, mając pełną dokumentację wyników lekarskich, testów i odbyciu kursu, dowiedziałem się, że nie otrzymam prawa jazdy, ponieważ nie zrobiłem badań na które skierowanie wysłano mi w 2016 r. Wrócono zatem do starej sprawy i kazano mi zdawać ponownie egzaminy na prawo jazdy. Napisałem odwołanie, potem kolejne do Samorządowej Komisji Odwoławczej (21.01.2020). Dzisiaj jest 20.04.2020 r i nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi. Czy sprawa z 2013 r. nie jest już przedawniona ? Zabrano mi prawo jazdy na 12 miesięcy co nie podlega wymogom ponownego zdania egzaminu i poddaniu się badaniom, testom i kursom ? Pozdrawiam licząc na pomoc

  3. Za jazdę po alkoholu zatrzymano prawo jazdy na 6 miesięcy, termin zatrzymanie prawa jazdy dzisiaj minął. Czy jest możliwość odzyskania prawa jazdy, jeśli z powodu koronawirusa w moim województwie termin badań jest bardzo odległy, dopiero 12 października mam wizytę u lekarza. Nadmieniam, że wszystkie pozostałe badania i kurs mam zrobiony. Nie mogę badań u lekarza zrobić w innym województwie, chociaż tam termin oczekiwania jest o wiele krótszy. Wobec tych opóźnień z badaniami przez lekarza medycyny pracy zatrzymanie prawa jazdy przedłuża mi się do10 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *