Niewykonanie polecenia porządkowego podczas imprezy masowej – Przestępczość stadionowa

Adwokat przestępczość stadionowa Przestępczość stadionowa ,
0
Przestępczość stadionowa - Niewykonanie polecanie służb

Niewykonanie polecenia porządkowego podczas imprezy masowej

Na mocy ostatnich nowelizacji ustawy z 21 kwietnia 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, coraz większą wagę przykłada się do przewinień o charakterze chuligańskim, które mają miejsce na różnych imprezach masowych, w szczególności na stadionach w trakcie rozgrywek piłkarskich.

Zgodnie z art. 54 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: „kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.” Na taką samą karę można się narazić nawet poprzez przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności czy przebywanie w innym sektorze niż wskazany na bilecie.

Z kolei polecenia porządkowe oraz wezwania są wydawane przez służby porządkowe lub informacyjne na podstawie obowiązującego w danym miejscu, wewnętrznego regulaminu, a także na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jakie są uprawnienia służb porządkowych?

Na mocy art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: „sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszę lub posiadają przedmioty zabronione; wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publicznym lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu) a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.”

Dodatkowo należy zaznaczyć, że służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Uprawnienia tych osób są zatem bardzo szerokie i należy mieć to na uwadze, przekraczając granice prawa.Komentarze staną się widoczne po zatwierdzeniu przez admina

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *